Access keys

Skip to content Accessibility Home News, events and publications Site map Search Privacy policy Help Contact us Terms of use

Welsh Language Scheme Consultation

21 February 2012

Research Councils UK (RCUK) have prepared a draft Welsh Language Scheme in accordance with the Welsh Language Act 1993, through which we, and the seven UK Research Councils, will conduct our business. Under Section 13 of the Act, RCUK have a duty to issue the draft Scheme for public consultation "in order to ascertain views representative of both Welsh speaking and other members of the public who may be affected by the scheme". The consultation commences on 21 February and will end on 1 May.

The scheme can be viewed on the RCUK website at www.rcuk.ac.uk/cymraeg.

Comments on the draft Scheme should be received by 1 May. Following this, the Scheme will be finalised and submitted to the Welsh Language Board for final approval.

ENDS

Notes to editors

Hard copies of the scheme are available on request by contacting alexandra.saxon@rcuk.ac.uk

Datganiad i'r wasg

Mae Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK) wedi paratoi Cynllun Iaith Gymraeg drafft yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ar y ffordd yr ydym ni, a saith Cyngor Ymchwil y DU, yn bwriadu cynnal ein busnes. O dan Adran 13 o'r Ddeddf, mae'n ddyletswydd ar RCUK i gyhoeddi'r Cynllun drafft ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus "er mwyn cael barn y cyhoedd sy'n siarad Cymraeg ac eraill yr effeithir arnynt gan y cynllun". Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ar 21 Chewefror a daw i ben ar 1 Mai.

Gellir gweld y cynllun ar wefan RCUK www.rcuk.ac.uk/cymraeg.

Dylid derbyn sylwadau ar y Cynllun drafft erbyn 1 Mai. Yn dilyn hyn, cwblheir y Cynllun a'i gyflwyno i Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar gyfer cymeradwyaeth derfynol.

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion

Mae copïau caled o'r cynllun ar gael ar gais trwy gysylltu ag alexandra.saxon@rcuk.ac.uk

Mae Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK) yn bartneriaeth strategol saith Cyngor Ymchwil y DU sy'n buddsoddi tua £3 biliwn yn flynyddol mewn ymchwil. Rydym yn cefnogi ymchwil ragorol, fel y barnwyd gan adolygiad gan gymheiriaid, sy'n cael effaith ar dwf, ffyniant a lles y DU. I gynnal safle ymchwil y DU yn fyd-eang, rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd ariannu, yn meithrin cydweithredu rhyngwladol ac yn rhoi mynediad i'r cyfleusterau a'r seilwaith gorau ar hyd a lled y byd. Rydym hefyd yn cefnogi hyfforddiant a datblygiad gyrfa ymchwilwyr ac yn gweithio gyda nhw i ysbrydoli pobl ifanc ac yn ymgysylltu'r cyhoedd ag ymchwil. Er mwyn cynyddu effaith ymchwil ar dwf economaidd a lles cymdeithas, rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chyllidwyr ymchwil eraill yn cynnwys y Bwrdd Strategaeth Technoleg, Cynghorau Cyllido Addysg Uwch y DU, busnes, y llywodraeth a sefydliadau elusennol. www.rcuk.ac.uk

Mae saith Cyngor Ymchwil y DU fel a ganlyn:

  • Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC)
  • Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC)
  • Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC)
  • Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)
  • Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC)
  • Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC)
  • Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC)

Tags: news